01 Sumo, Tokyo - 02 Yokohama - 03 St. Mary's Cathedral Tokyo - 03 Sakura - 04 Yokohama - 04 Matsushima - 04 Sendai - 05 Naoshima - 05 Okayama - 06 Yokosuka - 10 Tokyo - 10 Ushiku Daibutsu - 11 Hakone - 11 Tokyobay and Chiba - 12 Shinjuku